Hiện này chính sách này chưa được áp dụng tại hệ thống Abbaka